2020.06.10 500pcs ハスの花とアオサギ (1).jpg 2020.06.10 500pcs ハスの花とアオサギ (4).jpg 2020.06.10 500pcs ハスの花とアオサギ (3).jpg 2020.06.10 500pcs ハスの花とアオサギ (2).jpg 2020.06.10 500pcs ハスの花とアオサギ (5).jpg  
Epoch,2020.04,No.79-338s
Artist: Takahide Mizutani 水谷高英 (1951~, Japanese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()