Announcement

目前日期文章:202007 (11)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

(109.07.02 補充)

所謂的二手拼圖,泛指使用過的拼圖(used puzzle)。

既然是使用過的,就是舊的,不管白菜今天找誰團拼/借拼/從前主手中買來/...都算是二手拼圖。

白菜 發表在 痞客邦 留言(42) 人氣()

2020.07.04 Houtong Cat Village, Taiwan (3).jpg 2020.07.04 Houtong Cat Village, Taiwan (4).jpg 2020.07.04 Houtong Cat Village, Taiwan (5).jpg 2020.07.04 Houtong Cat Village, Taiwan (6).jpg 2020.07.04 Houtong Cat Village, Taiwan (7).jpg 2020.07.04 Houtong Cat Village, Taiwan (8).jpg  
Puzzle Story,2020.07,No.AJR500-104
Artist: Afu

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.03 208pcs Oden 關東煮湯浴 (1).jpg 2020.07.03 208pcs Oden 關東煮湯浴 (3).jpg 2020.07.03 208pcs Oden 關東煮湯浴 (4).jpg 2020.07.03 208pcs Oden 關東煮湯浴 (5).jpg 2020.07.03 208pcs Oden 關東煮湯浴 (6).jpg 2020.07.03 208pcs Oden 關東煮湯浴 (7).jpg  
Puzzle Story,No.AJR208-007
Artist: afu (Taiwanese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.03 1000pcs Whale 浮世繪鯨魚版 (6).jpg 2020.07.03 1000pcs Whale 浮世繪鯨魚版 (5).jpg 2020.07.03 1000pcs Whale 浮世繪鯨魚版 (4).jpg 2020.07.03 1000pcs Whale 浮世繪鯨魚版 (2).jpg 2020.07.03 1000pcs Whale 浮世繪鯨魚版 (1).jpg 2020.07.03 1000pcs Whale 浮世繪鯨魚版 (3).jpg  
Last Piece (China),2020
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.03 208pcs Taiwan Night Market (8).jpg 2020.07.03 208pcs Taiwan Night Market (4).jpg 2020.07.03 208pcs Taiwan Night Market (7).jpg 2020.07.03 208pcs Taiwan Night Market (6).jpg 2020.07.03 208pcs Taiwan Night Market (2).jpg 2020.07.03 208pcs Taiwan Night Market (5).jpg  
Puzzle Story,No.AJR208-006
Artist: afu (Taiwanese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.02 500pcs Rural Scenery (1).jpg 2020.07.02 500pcs Rural Scenery (3).jpg 2020.07.02 500pcs Rural Scenery (5).jpg 2020.07.02 500pcs Rural Scenery (2).jpg 2020.07.02 500pcs Rural Scenery (4).jpg  
Brand "Bei Bi La",No.2020509
Artist: Unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.01 150pcs Impression of Venice 威尼斯印象 (3).jpg 2020.07.01 150pcs Impression of Venice 威尼斯印象 (1).jpg 2020.07.01 150pcs Impression of Venice 威尼斯印象 (2).jpg  
Unknown Brand,No33-114
Artist: Unknown

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.01 150pcs Big Fish 大魚 (3).jpg 2020.07.01 150pcs Big Fish 大魚 (1).jpg 2020.07.01 150pcs Big Fish 大魚 (4).jpg 2020.07.01 150pcs Big Fish 大魚 (2).jpg  
Unknown Brand,No.33-117
Artist: Unknown

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.01 150pcs Red Parrot 緋紅金剛鸚鵡 (2).jpg 2020.07.01 150pcs Red Parrot 緋紅金剛鸚鵡 (3).jpg 2020.07.01 150pcs Red Parrot 緋紅金剛鸚鵡 (1).jpg  
Unknown Brand,No33-122
Artist: Unknown

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.01 150pcs Peacock 孔雀 (2).jpg 2020.07.01 150pcs Peacock 孔雀 (1).jpg 2020.07.01 150pcs Peacock 孔雀 (3).jpg  
Unknown Brand,No33-126
Artist: Unknown

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.07.01 150pcs The Music Truck (1).jpg 2020.07.01 150pcs The Music Truck (2).jpg 2020.07.01 150pcs The Music Truck (3).jpg 2020.07.01 150pcs The Music Truck (4).jpg  
Unknown Brand,No33-124
Artist: Unknown

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()