Announcement

目前分類:Jigsaws:204~250P (126)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

2017.11.12 250pcs Mumu,Twiglet and Mintaka in Ancient Egypt (1).jpg 2017.11.12 250pcs Mumu,Twiglet and Mintaka in Ancient Egypt (2).jpg 2017.11.12 250pcs Mumu,Twiglet and Mintaka in Ancient Egypt (4).jpg 2017.11.12 250pcs Mumu,Twiglet and Mintaka in Ancient Egypt (5).jpg 2017.11.12 250pcs Mumu,Twiglet and Mintaka in Ancient Egypt (6).jpg 2017.11.12 250pcs Mumu,Twiglet and Mintaka in Ancient Egypt (7).jpg  
Wentworth,2017.10,No.811006
Artist: Lesley Anne Ivory

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.22 250pcs London (1).JPG 2017.10.22 250pcs London (2).JPG 2017.10.22 250pcs London (3).JPG  
Gibsons,2017,No.G2516
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.22 250pcs Derbyshire (1).JPG 2017.10.22 250pcs Derbyshire (2).JPG 2017.10.22 250pcs Derbyshire (3).JPG  
Gibsons,2017,No.G2517
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.22 250pcs Yorkshire (1).JPG 2017.10.22 250pcs Yorkshire (2).JPG 2017.10.22 250pcs Yorkshire (3).JPG 2017.10.22 250pcs Yorkshire (4).JPG 2017.10.22 250pcs Yorkshire (5).JPG  
Gibsons,2017,No.G2511
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.18 250pcs North Wales.jpg  
Gibsons,2017,No.G2518
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.18 250pcs Northumberland.jpg  
Gibsons,2017,No.G2512
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.18 250pcs Suffolk.jpg  
Gibsons,2017,No.G2513
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.17 250pcs Sussex.jpg  
Gibsons,2017,No.G2514
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.17 250pcs Cornwall (1).jpg 2017.10.17 250pcs Cornwall (2).jpg 2017.10.17 250pcs Cornwall (3).jpg  
Gibsons,2017,No.G2510
Artist: Emma Ball

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.10.17 260pcs Cafe at the Canal.jpg  
Anatolian (Perre),No. 3294
Artist: Sung KIM

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.09.07 250pcs An Aged Mullah (miniature), c (1).jpg 2017.09.07 250pcs An Aged Mullah (miniature), c (2).jpg 2017.09.07 250pcs An Aged Mullah (miniature), c (3).jpg  
Wentworth,No.790704
Artist: Farrukh Beg

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.04.15 250pcs World Travel Posters (1).jpg 2017.04.15 250pcs World Travel Posters (2).jpg 2017.04.15 250pcs World Travel Posters (3).jpg 2017.04.15 250pcs World Travel Posters (4).jpg  
Wentworth,2017,No.740813
Artist: Lewis T. Johnson

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.04.14 250pcs Amongst the Tulips (1).jpg 2017.04.14 250pcs Amongst the Tulips (2).jpg 2017.04.14 250pcs Amongst the Tulips (3).jpg 2017.04.14 250pcs Amongst the Tulips (4).jpg  

Wentworth,2017,No.781406
Artist: Irina Garmashova-Cawton

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

2017.02.24 200pcs Queen Elizabeth II 90th Birthday Souvenir (3).JPG 2017.02.24 200pcs Queen Elizabeth II 90th Birthday Souvenir (4).JPG 2017.02.24 200pcs Queen Elizabeth II 90th Birthday Souvenir (5).JPG 2017.02.24 200pcs Queen Elizabeth II 90th Birthday Souvenir (6).JPG 2017.02.24 200pcs Queen Elizabeth II 90th Birthday Souvenir (7).JPG 2017.02.24 200pcs Queen Elizabeth II 90th Birthday Souvenir (8).JPG  
Wentworth,No.750101
Artist: Mary Evans Picture Library

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.02.23 250pcs Yosemite - Spring (1).jpg 2017.02.23 250pcs Yosemite - Spring (4).jpg 2017.02.23 250pcs Yosemite - Spring (11).jpg 2017.02.23 250pcs Yosemite - Spring (13).jpg 2017.02.23 250pcs Yosemite - Spring (14).jpg 2017.02.23 250pcs Yosemite - Spring (15).jpg  
Wentworth,No.782105
Artist: Alexander Chen

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2016.11.30 250pcs Snow is Falling (1).jpg.jpg 2016.11.30 250pcs Snow is Falling (2).jpg 2016.11.30 250pcs Snow is Falling (3).jpg 2016.11.30 250pcs Snow is Falling (4).jpg 2016.11.30 250pcs Snow is Falling (5).jpg  
Wentworth,2016.11,No.771313
Artist: Steve Crisp

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 2016.07.21 250pcs King Solomon and the Animals by Dhanu from a copy of the Iyar-I Danish (1).jpg 2016.07.21 250pcs King Solomon and the Animals by Dhanu from a copy of the Iyar-I Danish (3).jpg 2016.07.21 250pcs King Solomon and the Animals by Dhanu from a copy of the Iyar-I Danish (4).jpg 2016.07.21 250pcs King Solomon and the Animals by Dhanu from a copy of the Iyar-I Danish (5).jpg 2016.07.21 250pcs King Solomon and the Animals by Dhanu from a copy of the Iyar-I Danish (6).jpg 2016.07.21 250pcs King Solomon and the Animals by Dhanu from a copy of the Iyar-I Danish (7).jpg  

Wentworth,No.???
Artist: Mughal India, c. 1595

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2015.10.27 204pcs Abu Simbel Temple (1).jpg   

Yanoman,No.98-367
size: 10 x 14.7 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2015.08.07 208pcs 魔女宅急便黑貓吉吉(透明拼) (4).jpg 2015.08.07 208pcs 魔女宅急便黑貓吉吉(透明拼) (1).jpg 2015.08.07 208pcs 魔女宅急便黑貓吉吉(透明拼) (2).jpg 2015.08.07 208pcs 魔女宅急便黑貓吉吉(透明拼) (3).jpg   

Artbox,2014,No.208-AC02
Artist: 宮崎駿

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2015.07.28 207pcs Time Travel 時空旅程 (1).jpg 2015.07.28 207pcs Time Travel 時空旅程 (2).jpg 2015.07.28 207pcs Time Travel 時空旅程 (3).jpg 2015.07.28 207pcs Time Travel 時空旅程 (4).jpg   

Renoir,R-207-635

Artist: JimmySpa

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()