Announcement

(109.07.02 補充)

所謂的二手拼圖,泛指使用過的拼圖(used puzzle)。

既然是使用過的,就是舊的,不管白菜今天找誰團拼/借拼/從前主手中買來/...都算是二手拼圖。

白菜 發表在 痞客邦 留言(47) 人氣()

2021.06.22 504pcs Dreams Come True 夢想成真 (1).jpg 2021.06.22 504pcs Dreams Come True 夢想成真 (2).jpg  
Renoir,2021.06,No. R-504-1827
Artist: Snoopy

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.22 108pcs Dancing Crane 翩然起舞-同一個月亮 (2).jpg 2021.06.22 108pcs Dancing Crane 翩然起舞-同一個月亮 (1).jpg  
Renoir,No. R-108-1653
Artist: JimmySpa

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.21 500pcs Evening Call (4).jpg 2021.06.21 500pcs Evening Call (1).jpg 2021.06.21 500pcs Evening Call (2).jpg 2021.06.21 500pcs Evening Call (3).jpg  
Yanoman,1990,No.05-235
Artist: Ken Kuroi 黑井健

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.08-06.09 1000pcs Venice (2).jpg 2021.06.08-06.09 1000pcs Venice (3).jpg 2021.06.08-06.09 1000pcs Venice (1).jpg  

TOP Puzzle,2021,No. 4148

Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.03-06.04 500pcs Ah! My Goddess 幸運女神 (4).jpg 2021.06.03-06.04 500pcs Ah! My Goddess 幸運女神 (1).jpg 2021.06.03-06.04 500pcs Ah! My Goddess 幸運女神 (2).jpg 2021.06.03-06.04 500pcs Ah! My Goddess 幸運女神 (3).jpg  
Beverly,1993
Artist: 藤島康介 (Japanese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 2021.05.31-06.01 1000pcs Long Time No See 好久不見.jpg 2021.05.31-06.02 1000pcs Long Time No See 好久不見 (6).jpg 2021.05.31-06.02 1000pcs Long Time No See 好久不見 (5).jpg 2021.05.31-06.02 1000pcs Long Time No See 好久不見 (4).jpg 2021.05.31-06.02 1000pcs Long Time No See 好久不見 (3).jpg 2021.05.31-06.02 1000pcs Long Time No See 好久不見 (1).jpg  

Renoir,2021.05,No. R-1000-1811
Artist: 幾米 Jimmy (Taiwanese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.05.28-05.30 Le Joueur de fifre - Meow (1).jpg 2021.05.28-05.30 Le Joueur de fifre - Meow (3).jpg 2021.05.28-05.30 Le Joueur de fifre - Meow (2).jpg  
Art Puzzle (China),2021,No. C3023
Artist: Yuka (Chinese, 日籍華人)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.05.27 500pcs Dancing With The Stars 與星星共舞 (1).jpg 2021.05.27 500pcs Dancing With The Stars 與星星共舞 (2).jpg 2021.05.27 500pcs Dancing With The Stars 與星星共舞 (3).jpg 2021.05.27 500pcs Dancing With The Stars 與星星共舞 (4).jpg  
Clementoni,2021,No. 35074
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.05.27 6000pcs Neuschwanstein Castle (17).jpg 2021.05.27 6000pcs Neuschwanstein Castle (18).jpg 2021.05.27 6000pcs Neuschwanstein Castle (19).jpg 2021.05.27 6000pcs Neuschwanstein Castle (20).jpg 2021.05.27 6000pcs Neuschwanstein Castle (1).jpg 2021.05.27 6000pcs Neuschwanstein Castle (2).jpg  
Schmidt,Year unknown,No. 02761
Artist: Max Pfaller (German, 1937~)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()