Announcement

(109.07.02 補充)

所謂的二手拼圖,泛指使用過的拼圖(used puzzle)。

既然是使用過的,就是舊的,不管白菜今天找誰團拼/借拼/從前主手中買來/...都算是二手拼圖。

白菜 發表在 痞客邦 留言(54) 人氣()

2023.03.26 1000pcs Garden Terrace (3).jpg 2023.03.26 1000pcs Garden Terrace (1).jpg 2023.03.26 1000pcs Garden Terrace (2).jpg 2023.03.26 1000pcs Garden Terrace (4).jpg 2023.03.26 1000pcs Garden Terrace (7).jpg  
Art Puzzle 
Artist: Peter Motz

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.25-03.26 1000pcs 偶遇桃花源 (1).jpg 2023.03.25-03.26 1000pcs 偶遇桃花源 (3).jpg 2023.03.25-03.26 1000pcs 偶遇桃花源 (2).jpg  
TOi,2022,No. TA00866
Artist:林(大面)大在上面在下 (Chinese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.23-03.24 360pcs Cathedral of the Changing Tides (6).jpg 2023.03.23-03.24 360pcs Cathedral of the Changing Tides (1).jpg 2023.03.23-03.24 360pcs Cathedral of the Changing Tides (2).jpg 2023.03.23-03.24 360pcs Cathedral of the Changing Tides (5).jpg 2023.03.23-03.24 360pcs Cathedral of the Changing Tides (4).jpg  2023.03.23-03.24 360pcs Cathedral of the Changing Tides (3).jpg  
Artifact,2022,
Artist: Aaron Wolf

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.21 1000pcs 問天 (1).jpg 2023.03.21 1000pcs 問天 (2).jpg 2023.03.21 1000pcs 問天 (3).jpg  
國潮,No. ZJ63018
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.22 1000pcs 聽法 (2).jpg 2023.03.22 1000pcs 聽法 (4).jpg 2023.03.22 1000pcs 聽法 (1).jpg 2023.03.22 1000pcs 聽法 (3).jpg  
國潮,No. ZJ63016
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.18-03.19 1000pcs 紅樓夢-金陵十二釵 (3).jpg 2023.03.18-03.19 1000pcs 紅樓夢-金陵十二釵 (1).jpg 2023.03.18-03.19 1000pcs 紅樓夢-金陵十二釵 (2).jpg  
Puzzle Way,2022
Artist:unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.13-03.16 1000pcs 白麟 (5).jpg 2023.03.13-03.16 1000pcs 白麟 (2).jpg 2023.03.13-03.16 1000pcs 白麟 (3).jpg 2023.03.13-03.16 1000pcs 白麟 (4).jpg  
TOi,2022,No. TA860
Artist:傅鹿

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.13 500pcs Summer (2).jpg 2023.03.13 500pcs Summer (1).jpg  
Botop,2022,No. 51504
Artist:unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2023.03.05 1000pcs The Train of Blue Ocean 藍海的列車 (3).jpg 2023.03.05 1000pcs The Train of Blue Ocean 藍海的列車 (2).jpg 2023.03.05 1000pcs The Train of Blue Ocean 藍海的列車 (1).jpg   

VOX,2023,No. VE-1000-98

Artist: Afu Lee

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()