Announcement

以下是我想拼的拼圖,但是不想保存,所以將以二手價(5~7折)賣給網友!

所以若您也喜歡以下的拼圖,又不介意我已先拆封拼過,
那麼也許我們可以同享拼圖的樂趣!

白菜 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

2019.03.23 1000pcs Üsküdar Çeşmesi(5).jpg 2019.03.23 1000pcs Üsküdar Çeşmesi(7).jpg 2019.03.23 1000pcs Üsküdar Çeşmesi(8).jpg 2019.03.23 1000pcs Üsküdar Çeşmesi(6).jpg
KS Games,No.11058
Artist: Anonim

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.21 500pcs The School Outing (3).jpg 2019.03.21 500pcs The School Outing (2).jpg 2019.03.21 500pcs The School Outing (1).jpg  
Gibsons,201?,No.G3098
Artist: Derek Rpberts

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.19 500pcs The Bay (3).jpg 2019.03.19 500pcs The Bay (2).jpg 2019.03.19 500pcs The Bay (1).jpg  
Art Puzzle,No.4206
Artist: Peter Motz

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.18 500pcs Garden Sea (1).jpg 2019.03.18 500pcs Garden Sea (2).jpg 2019.03.18 500pcs Garden Sea (3).jpg  
KS Games,No.11377
Artist: Jin Park

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.18 500pcs Totoro (1).jpg 2019.03.18 500pcs Totoro (2).jpg  
Artbox,2010,No.500-238
Aritst: Ghibli

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.17 100pcs Caroling.jpg  
NYPC,2018,PT1306
Artist: Charles Saxon

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.17 100pcs Bear Bum.jpg  

NYPC,2018,PT1306
Artist: Paulthurby?

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.03.17 100pcs Cedar Waxwing.jpg 2019.03.17 100pcs Carolina Wren.jpg  

100pcs Cedar Waxwing
NYPC,2018

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 2019.03.17 100pcs Laysan Albatrross.jpg 2019.03.17 Ruby-throated Hummingbird.jpg  

100pcs Ruby-throated Hummingbird
NYPC,2018

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()