Announcement

2021.07.05 500pcs 璀璨敦煌系列:第61窟-維摩詰經變 Mogao Grottoes Cave 061 Main Chamber East Wall(Left) (22).jpg 2021.07.05 500pcs 璀璨敦煌系列:第61窟-維摩詰經變 Mogao Grottoes Cave 061 Main Chamber East Wall(Left) (23).jpg 2021.07.05 500pcs 璀璨敦煌系列:第61窟-維摩詰經變 Mogao Grottoes Cave 061 Main Chamber East Wall(Left) (24).jpg 2021.07.05 500pcs 璀璨敦煌系列:第61窟-維摩詰經變 Mogao Grottoes Cave 061 Main Chamber East Wall(Left) (25).jpg 2021.07.05 500pcs 璀璨敦煌系列:第61窟-維摩詰經變 Mogao Grottoes Cave 061 Main Chamber East Wall(Left) (26).jpg 2021.07.05 500pcs 璀璨敦煌系列:第61窟-維摩詰經變 Mogao Grottoes Cave 061 Main Chamber East Wall(Left) (27).jpg  
TOi,2021.06,No. 12620
Original from Dunhuang

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.07.04 500pcs 璀璨敦煌系列:榆林窟第3窟-文殊菩薩赴會圖 Yulin Grottoes Cave 003 Main chamber West Wall - Gentle Glory (1).jpg 2021.07.04 500pcs 璀璨敦煌系列:榆林窟第3窟-文殊菩薩赴會圖 Yulin Grottoes Cave 003 Main chamber West Wall - Gentle Glory (3).jpg 2021.07.04 500pcs 璀璨敦煌系列:榆林窟第3窟-文殊菩薩赴會圖 Yulin Grottoes Cave 003 Main chamber West Wall - Gentle Glory (4).jpg 2021.07.04 500pcs 璀璨敦煌系列:榆林窟第3窟-文殊菩薩赴會圖 Yulin Grottoes Cave 003 Main chamber West Wall - Gentle Glory (5).jpg 2021.07.04 500pcs 璀璨敦煌系列:榆林窟第3窟-文殊菩薩赴會圖 Yulin Grottoes Cave 003 Main chamber West Wall - Gentle Glory (6).jpg 2021.07.04 500pcs 璀璨敦煌系列:榆林窟第3窟-文殊菩薩赴會圖 Yulin Grottoes Cave 003 Main chamber West Wall - Gentle Glory (7).jpg  
TOi,2021.06,No.12621
Original from Dunhuang

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.07.02 500pcs Guitar and Violin (2).jpg 2021.07.02 500pcs Guitar and Violin (1).jpg  
Perre,2021,No. 3620
Artist: Leonid Afremov

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.07.02 500pcs 阿柴枸杞 (4).jpg 2021.07.02 500pcs 阿柴枸杞 (1).jpg 2021.07.02 500pcs 阿柴枸杞 (2).jpg 2021.07.02 500pcs 阿柴枸杞 (3).jpg  


TOi,2020.06,No. 00817

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.07.01-07.02 500pcs 璀璨敦煌系列:第217窟-淨士樓閣 Mogao Grottoes Cave 217 (15).jpg 2021.07.01-07.02 500pcs 璀璨敦煌系列:第217窟-淨士樓閣 Mogao Grottoes Cave 217 (2).jpg 2021.07.01-07.02 500pcs 璀璨敦煌系列:第217窟-淨士樓閣 Mogao Grottoes Cave 217 (3).jpg 2021.07.01-07.02 500pcs 璀璨敦煌系列:第217窟-淨士樓閣 Mogao Grottoes Cave 217 (4).jpg 2021.07.01-07.02 500pcs 璀璨敦煌系列:第217窟-淨士樓閣 Mogao Grottoes Cave 217 (5).jpg 2021.07.01-07.02 500pcs 璀璨敦煌系列:第217窟-淨士樓閣 Mogao Grottoes Cave 217 (6).jpg  
TOi,2021.06,No. 12619
Original from Dunhuang

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.06.30 500pcs Oriental Twilight (1).jpg 2021.06.30 500pcs Oriental Twilight (3).jpg 2021.06.30 500pcs Oriental Twilight (2).jpg  
Epoch,2021,No. 05-200s
Artist: nocras

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.29 Fantastic Friends (4).jpg 2021.06.29 Fantastic Friends (1).jpg 2021.06.29 Fantastic Friends (2).jpg 2021.06.29 Fantastic Friends (3).jpg  
Clementoni,No. 25245
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.06.27 500pcs 極光女孩.jpg  
七彩樹,D1035,古董假日拼(陸拼)
size: 52x38 cm

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.22 504pcs Dreams Come True 夢想成真 (1).jpg 2021.06.22 504pcs Dreams Come True 夢想成真 (2).jpg  
Renoir,2021.06,No. R-504-1827
Artist: Snoopy

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.06.22 108pcs Dancing Crane 翩然起舞-同一個月亮 (2).jpg 2021.06.22 108pcs Dancing Crane 翩然起舞-同一個月亮 (1).jpg  
Renoir,No. R-108-1653
Artist: JimmySpa

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()