Announcement

2014.01.15 300pcs Alex Beard Peacock.jpg 2014.01.15 300pcs Alex Beard Peacock (11).jpg 2014.01.15 300pcs Alex Beard Peacock (4).jpg 2014.01.15 300pcs Alex Beard Peacock (3).jpg 2014.01.15 300pcs Alex Beard Peacock (2).jpg 2014.01.15 300pcs Alex Beard Peacock (1).jpg   

Galison New York, Tin box

Artist: Alex Beard

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

小狗星期二.jpg  

作者: 路易斯.卡洛斯.蒙塔望、布雷.威特

原文作者:Luis Carlos Montalvan、Bret Witter

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 2014.01.14 250P Persian Scene I (6).jpg 2014.01.14 250P Persian Scene I (4).jpg 2014.01.14 250P Persian Scene I (3).jpg 2014.01.14 250P Persian Scene I (2).jpg 2014.01.14 250P Persian Scene I (1).jpg 2014.01.14 250P Persian Scene I.jpg  

Wentworth, 2013, No.532304

By E. S. Elmhurst © Flix Rosenstiel's Widow and Son

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2014.01.13 250pcs The Railway Terminus (7).jpg 2014.01.13 250pcs The Railway Terminus (5).jpg 2014.01.13 250pcs The Railway Terminus (4).jpg 2014.01.13 250pcs The Railway Terminus (3).jpg 2014.01.13 250pcs The Railway Terminus (2).jpg 2014.01.13 250pcs The Railway Terminus.jpg   

Wentworth, No.1503

By Grace Golden © The Public Record Office

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.01.13 100pcs Tenture de la Dame a Licorne (6).jpg 2014.01.13 100pcs Tenture de la Dame a Licorne (16).jpg 2014.01.13 100pcs Tenture de la Dame a Licorne (9).jpg 2014.01.13 100pcs Tenture de la Dame a Licorne (13).jpg 2014.01.13 100pcs Tenture de la Dame a Licorne (7).jpg 2014.01.13 100pcs Tenture de la Dame a Licorne (2).jpg   

Wentworth, RMN228

©Frank Raux

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2014.01.13 100pcs Diana and her Nymphs (detail) (1).jpg 2014.01.13 100pcs Diana and her Nymphs (detail) (2).jpg 2014.01.13 100pcs Diana and her Nymphs (detail) (4).jpg 2014.01.13 100pcs Diana and her Nymphs (detail) (5).jpg 2014.01.13 100pcs Diana and her Nymphs (detail) (6).jpg 2014.01.13 100pcs Diana and her Nymphs (detail) (9).jpg   

Wentworth, No.511604

By Robert Burns, c 1926 Image

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.01.12 1000P New Horizons (6).JPG 2014.01.12 1000P New Horizons (5).JPG 2014.01.12 1000P New Horizons (4).JPG 2014.01.12 1000P New Horizons (3).JPG 2014.01.12 1000P New Horizons (2).JPG 2014.01.12 1000P New Horizons (1).JPG   

Buffalo
Artist: Chunk Pinson

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

GO!來去芬蘭上課.jpg  

作者: 陳聖元
出版社:雅書堂

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

挪威人教我比工作更重要的事-不用加班、不用存錢的滿足人生.jpg   

作者: 李濠仲
出版社:啟動文化

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

巴黎轉轉愛.jpg  

作者: 史黛芬妮.柏金斯
原文作者:Stephanie Perkins

白菜 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()