Announcement

2017.06.07 500pcs Your Name (1).jpg 2017.06.07 500pcs Your Name (2).jpg 2017.06.07 500pcs Your Name (3).jpg 2017.06.07 500pcs Your Name (4).jpg   

DASANMULSAN,No. 12-1702-Y007

size: 52 x 38 cm

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.06.07 150pcs Effel Tower (1).jpg 2017.06.07 150pcs Effel Tower (2).jpg 2017.06.07 150pcs Effel Tower (3).jpg  

Londji (Spanish Brand),No. PZ434

Artist: unknown

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.06.07 1000pcs The Bookstore (2).jpg 2017.06.07 1000pcs The Bookstore (1).jpg  
Pintoo,No.PH1007
Artist: Loka Made 本土幻想 (Malaysia)

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

2017.06.07 150pcs New York (1).jpg 2017.06.07 150pcs New York (2).jpg   

Londji (Spanish Brand),No. PZ434

Artist: unknown

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.06.06 108pcs Manhattan (1).jpg 2017.06.06 108pcs Manhattan (2).jpg 2017.06.06 108pcs Manhattan (3).jpg  
JJpuzzle cube story(mini puzzle cube)
size: 6.03"x4.02"

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.06.06 144pcs I Love You So Much (1).jpg  
JJpuzzle cube story
size: 170x170mm

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。

2017.06.02 1000pcs Winnie the Pooh Christmas Fun.jpg 2017.06.03 1000pcs Winnie the Pooh Christmas Fun (3).JPG 2017.06.03 1000pcs Winnie the Pooh Christmas Fun (4).JPG 2017.06.03 1000pcs Winnie the Pooh Christmas Fun (5).JPG 2017.06.03 1000pcs Winnie the Pooh Christmas Fun (6).JPG 2017.06.03 1000pcs Winnie the Pooh Christmas Fun (7).JPG  

Ravensburger,No. 15935 

size: 69.9 x 47.7 cm

,

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 2017.06.02-06.03 329pcs Puzzle Cover - Sky Tram (5).JPG 2017.06.02-06.03 329pcs Puzzle Cover - Sky Tram (1).jpg 2017.06.02-06.03 329pcs Puzzle Cover - Sky Tram (2).JPG 2017.06.02-06.03 329pcs Puzzle Cover - Sky Tram (3).JPG 2017.06.02-06.03 329pcs Puzzle Cover - Sky Tram (4).JPG  

Pintoo,No. PY1009

Artist: Loka Made (Malaysia)

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

2017.06.01 1000pcs 9PM (3).jpg 2017.06.01 1000pcs 9PM (4).jpg 2017.06.01 1000pcs 9PM (5).jpg 2017.06.01 1000pcs 9PM (6).jpg   

Art Puzzle,No.4462

Artist: Karla Gerard

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()