2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (1).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (2).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (9).jpg 

"I love you more than anything else in the world"

這一句是拼圖下方出現的字

圖款的外框超難拼的

因此一開始就放棄從邊框開始的想法

最後再來弄~~

2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (3).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (4).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (5).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (6).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (7).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (8).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (10).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (11).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (12).jpg 2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (13).jpg

2010.01.03 204 pcs I love you more than anything else in the world (8).jpg 

    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()