2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (1).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (2).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (3).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (4).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (5).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (7).jpg 

Artifact,Made in Seattle, USA

完成大小約比B5小一些

Artifact與LP木拼的差異點一是木材材質,二是連接片形狀

A牌是用類似的形狀,而Liberty則是形~

2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (6).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (8).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (9).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (10).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (11).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (12).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (13).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (14).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (15).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (16).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (17).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (18).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (19).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (20).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (21).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (22).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (23).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (24).jpg  

2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (17).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (20).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (23).jpg 2011.09.08 135 pcs Seurat Eiffel (24).jpg  

arrow
arrow
    文章標籤
    Aritfact
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()